www.jutlanderbank.dk  
  Tekst og foto Jutlander Bank  
Til www.ihobro.dk Arkiv 2020 Arkiv 2019
2021-05-11  
Jutlander Bank: Et meget tilfredsstillende kvartalsresultat

2021/Selskabsmeddelels….pdf

KVARTALSRAPPORT:

Resultat før skat på 103 mio. kr. mod 13 mio. i fjor

Jutlander Bank tiltrækker i tusindvis af nye kunder, forretningsomfanget stiger stejlt, og bankens kunder er uhyre aktive på boligmarkedet. Det har alt sammen bidraget til, at bankens primære indtjening i første kvartal 2021 steg med næsten 20 procent, sammenlignet med samme periode sidste år. Den primære indtjening – altså før kursreguleringer og nedskrivninger – steg med 12 millioner kroner til 71 millioner.
”Coronaens ankomst ramte alle bankers kursreguleringer og nedskrivninger hårdt i første kvartal 2020. Begge dele har jo rettet sig i mellemtiden, og det trækker naturligvis vores resultat mærkbart op i 2021, når vi sammenligner de to kvartaler”, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup:
”Men vores primære indtjening, herunder netto rente- og gebyrindtægter, er altså også med til at trække resultatet op!”
Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2021 med et resultat før skat på 103 millioner kroner mod 13 millioner i samme periode af 2020. Efter skat lyder resultatet på 84 millioner kroner mod 14 millioner i fjor.
Resultatet betegner banken selv som ”meget tilfredsstillende”, og allerede 15. april opjusterede banken sine forventninger til resultatet før skat for hele 2021 med 40 millioner kroner – fra intervallet 175-225 til intervallet 215-265 millioner kroner. Den forventning fastholdes.
Stor kundetilgang
Fra 1. april 2020 til 31. marts 2021 fik Jutlander Bank 9.019 nye kunder.
”Kundetilgangen skyldes især, at eksisterende kunder anbefaler os til deres bekendtskabskreds. Det bekræftes af en stor kundetilfredshedsundersøgelse, vi gennemførte tidligere på året”, siger Per Sønderup.
Den samlede kundetilfredshed er på en skala fra 0 til 100 steget fra 82,9 i 2020 til 84,7 i 2021.
”Tilgængelighed er en hjørnesten i vores strategi. Vores kunder sætter stor pris på, at de har direkte adgang til deres personlige rådgiver i banken. Og den gode historie er, at medarbejderne tilsvarende værdsætter de fleksible arbejdstider, som gør det muligt at være så tilgængelige over for kunderne. Det dokumenteres af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, vi også har gennemført i år”, fortæller Jutlander Banks ordførende direktør.
I undersøgelsen scorer medarbejderne – også på en skala fra 0 til 100 – 85 på ’balancen mellem arbejdsliv og privatliv’. For to år siden var scoren 82.
Stigende forretningsomfang
De 9.019 nye kunder har bidraget til vækst i Jutlander Banks samlede forretningsomfang, målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter. Forretningsomfanget steg med 6,1 milliarder kroner til 44,3 milliarder. Det svarer til en vækst på 16 procent.
I samme periode steg værdien af bankens formidlede realkreditlån med 3,7 milliarder kroner til 38 milliarder. Det svarer til en vækst på 11 procent.
Den eneste post, der ikke er vokset på de 12 måneder, er udlån til kunderne. Udlånet faldt fra 1. april 2020 til 31. marts 2021med 1,7 procent til 8,7 milliarder kroner.
”Vores udlån er gennem de seneste år sivet. Vi låner nye penge ud hver dag, men kundernes afvikling af eksisterende lån har overhalet ny-udlånet. Den gode nyhed for os er, at udlånet faktisk er steget i første kvartal af 2021”, fortæller Per Sønderup.
Fra 1. januar til 31. marts 2021 steg bankens udlån med 2,7 procent.
Tilbagefører nedskrivninger
I årets første tre måneder kunne Jutlander Bank konstatere en positiv kreditmæssig udvikling hos flere af sine kunder. Derfor kan banken tilbageføre individuelle nedskrivninger, som er taget tidligere.
For 1. kvartal 2021 har banken netto indtægtsført 19 millioner kroner i nedskrivninger. Året før udgiftsførte banken 15 millioner kroner på nedskrivningskontoen.
” Vi har foreløbig ikke registreret nogen væsentlige tab som følge af corona, men det er vanskeligt at forudsige, hvilken økonomisk effekt COVID-19 situationen vil få for vores kunder, når statens forskellige hjælpepakker til erhvervslivet ophører”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
I 2020 udgiftsførte banken et ledelsesmæssigt skøn på 89 mio. kr. til imødegåelse af potentielle kredittab på bankens erhvervs- og privatkunder som følge af den økonomiske usikkerhed omkring COVID-19.
”Dette ledelsesmæssige skøn har vi ikke ændret på”, siger Per Sønderup.
Kursreguleringer: Forbedring på 44 mio. kr.
Udviklingen på de finansielle markeder i årets første tre måneder betød positive kursreguleringer på bankens aktiebeholdning, mens det stigende renteniveau har betydet negative kursreguleringer på obligationsbeholdningen.
Bankens kursreguleringer for 1. kvartal 2021 er netto positive med 13 millioner kroner, mens de i 1. kvartal 2020 var negative med 31 millioner.
Kapitalforhold
Jutlander Bank har en kapitalprocent på 19,4. Det skal ses i forhold til bankens individuelle solvensbehov og lovmæssige buffere og tillæg, der bringer det samlede kapitalkrav op på 13,2 procent. Dermed har banken en kapitaloverdækning på 6,2 procentpoint, svarende til 0,9 milliarder kroner.
”Det er vores klare vurdering, at vores kapitalforhold er solide, da vi allerede nu opfylder de kommende kapitalkrav, som vi kender til”, siger Per Sønderup.
Bankens egenkapital steg fra 3,3 til 3,5 milliarder kroner fra 1. april 2020 til 31. marts 2021.


Ordførende direktør
Per Sønderup
Jutlander Bank

”Vores udlån er gennem de seneste år sivet. Vi låner nye penge ud hver dag, men kundernes afvikling af eksisterende lån har overhalet ny-udlånet. Den gode nyhed for os er, at udlånet faktisk er steget i første kvartal af 2021”
2021-02-22  
Resultat over forventning i et corona-præget år

ÅRSRAPPORT 2020: Jutlander Bank landede et overskud før skat på 282 mio. kr
.

”Det er et resultat, vi kan være meget tilfredse med”, konstaterer ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, der netop har offentliggjort bankens årsrapport for 2020.
Jutlander Bank præsenterer et årsresultat for 2020 på 282 millioner kroner før skat. Resultatet overgår bankens egne forventninger, som oprindeligt – før coronaens indtog – lød på mellem 225 og 275 millioner kroner.
Efter skat lander resultatet på 230 millioner kroner.
”Sammenlignet med 2019 er vores resultat ganske vist faldet, og det var helt forventeligt. Blandt andet blev 2019-resultatet trukket op af en ekstraordinær kursgevinst, da vi solgte en stor aktiepost i Sparinvest. Salget har selvfølgelig også reduceret vores udbytte fra sektoraktier”, forklarer Jutlander Banks ordførende direktør.
Et andet forhold, der løftede 2019-resultatet ekstraordinært, var en række tsunami-store konverteringsbølger i løbet af året. Bølgerne betød en særlig høj indtjening på gebyrsiden i 2019.  
Per Sønderup: ”Alt dette var vi naturligvis klar over, da vi gik ud af 2019 og skulle lægge budget for 2020. Derfor er det tilfredsstillende, at vores resultat endte med at overgå vores oprindelige forventninger – også selv om der i mellemtiden kom en pandemi ind over.”
Covid-19
Covid-19 betød nemlig forøgede udgifter for Jutlander Bank i 2020. Indirekte.
”Vi måtte i 2020 stort set ikke indkassere tab som følge af corona-pandemien. Ganske få privatkunder er til dato blevet ramt alvorligt på pengepungen. Når det gælder erhvervskunder, ligger en stor del af vores udlån i landbruget, som ikke er ramt. Og det samme gælder mindre, selvstændigt erhvervsdrivende såsom håndværkere, der ikke har haft mindre travlt under pandemien … ofte tværtimod”, fortæller Per Sønderup:
”Men logisk set må vi forudse, at nogle kunder, som for eksempel ikke dækkes af de statslige hjælpepakker på den lange bane, vil blive ramt på økonomien. Derfor har vi med det, der hedder ’et ledelsesmæssigt skøn’, forøget vores nedskrivninger i 2020 med 89 millioner kroner. For god ordens skyld”, understreger Jutlander Banks ordførende direktør: 
”Vi håber det bedste for vores kunder, men må være forberedte på det modsatte”.
God gænge
Jutlander Bank er i øvrigt inde i en god gænge, fremgår det af årsrapporten. Banken tiltrækker mange nye kunder, både i sine oprindelige og i sine nye afdelinger, og banken oplever vækst i sit samlede forretningsomfang; summen af indlån, udlån, værdien af kundernes depoter og værdien af de realkreditlån, som banken formidler.
Kundetilgangen i 2020 talte 9.697 nye kunder, og det samlede forretningsomfang inklusive realkredit steg i løbet af året med 7,5 procent til 79,1 milliarder kroner. Alligevel stiger bankens nettorenteindtægter kun med fire millioner kroner – fra 387 millioner i 2019 til 391 millioner i 2020.
”Vores udlån faldt i 2020. Det kan forklares med tre tendenser i tiden”, siger Per Sønderup:
”Der er lavt træk på kreditterne, da landbruget er i en gunstig situation, og så har mange erhvervsvirksomheder fået statslige hjælpepakker. Og mange privatkunder er begunstiget af stigende ejendomspriser og har dermed kunnet omlægge banklån til realkreditlån.”
Værdien af kundernes realkreditlån, formidlet gennem Jutlander Bank, steg med 3,2 milliarder kroner i løbet af 2020 til 36,6 milliarder ved udgangen af året.
Jutlander Banks udlån faldt i samme periode med 600 millioner kroner til 8,5 milliarder kroner pr. 31. december 2020.
Udbytte
Bestyrelsen for Jutlander Bank foreslår generalforsamlingen, der holdes digitalt torsdag den 18. marts, at udlodde et udbytte på 3 kroner pr. aktie. Hvis generalforsamlingen tilslutter sig forslaget, vil der af årets overskud på 229,8 millioner kroner blive udbetalt 25,8 millioner som udbytte, 1,8 millioner i rente til hybrid kernekapital, mens 202,2 millioner kroner lægges oven i egenkapitalen.
”Da to tredjedele af aktierne i Jutlander Bank er ejet af lokale, velgørende fonde, vil den største del af udbyttet til aktionærerne, i underkanten af 17 millioner kroner, vende tilbage til de ejerfonde, der støtter almennyttige formål i de områder, hvor banken har genereret sit overskud”, påpeger Per Sønderup.
Soliditet
Med årets overskud ender Jutlander Banks egenkapital ved udgangen af 2020 på over 3,4 milliarder kroner mod 3,3 milliarder et år tidligere.
”Selv om vi har et pænt overskud for 2020, så sænker vi aktieudbyttet til 3 kroner pr. aktie fra 4 kroner året før. Dermed følger vi Finanstilsynets henstilling til alle pengeinstitutter om at være tilbageholdende med at udbetale udbytte på grund af Covid-19”, siger Jutlander Banks ordførende direktør.

Aarsrapport 2020 klik her.pdfOrdførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup: ”Resultatet overgår vores egne forventninger, som ellers er opjusteret to gange siden oktober 2020.”
2021-02-05  
Ny afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Mariager

Thomas Hald er netop tiltrådt som ny afdelingsdirektør i Jutlander Banks afdeling i Mariager.


46-årige Thomas Hald kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Danske Bank i Ebeltoft, hvor han har virket i de seneste fem år.
I Mariager afløser Thomas Hald nu Jeanette Leth Neldorf, der er tiltrådt som afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Arden. 
Thomas Hald, der stammer fra Spjald i Vestjylland, er oprindeligt uddannet inden for detailhandel, nemlig herretøj. Han kom i 1992 i lære hos Tøjeksperten i Ringkøbing (”her lærte jeg virkelig, hvad service betyder”). Efter endt uddannelse og overstået værnepligt flyttede han til hovedstaden (”jeg havde fået lyst til luftforandring”). Her arbejdede han et par år hos Tøjeksperten i Værløse, inden han skiftede til Jack & Jones i Ballerup som salgsassistent og senere butikschef (”mit første lederjob”).
Ny drejning
I 2001 tog karrieren en ny drejning, da han blev salgskonsulent hos HKS i Aalborg. Her var opgaven at sælge sikkerhedssko til forhandlere, fx byggemarkeder, øst for Storebælt.
”Det var lærerigt: Her kom ingen kunder ind i forretningen af sig selv – som i en tøjbutik. Her måtte jeg selv ud og være opsøgende”, fortæller Thomas Hald.   
I 2005 lod han sig ansætte som sælger af en barndomsven fra Spjald, som netop havde startet et firma, der solgte stilladser, stiger og andet materiel til byggebranchen.
”Det eventyr blev desværre kortvarigt”, konstaterer han.
Hjem til Jylland
I det efterfølgende vakuum blev han ad omveje gjort opmærksom på, at den finansielle sektor manglede modne kunderådgivere. Han søgte og blev ansat som elev i BG Bank (senere Danske Bank) i Lyngby i et særligt forløb sammen med andre modne personer med erhvervserfaring fra andre brancher.
Efter et par år i Danske Bank på Frederiksberg valgte Thomas Hald og hustruen Trine Uhrbrand, der stammer fra Hobro, at flytte hjem til Jylland, hvor Trine, der er lærer, havde fået job på Kristrup Skole i Randers, og Thomas blev privatrådgiver i Danske Bank i Horsens.
Fra 2011 skiftede han arbejdsgiver til Jyske Bank. Først i Randers som pensionsansvarlig og senere i Kjellerup, Ans og Alderslyst i Silkeborg som souschef, inden han i 2016 vendte tilbage til Danske Bank som filialdirektør i Ebeltoft.
Matchende værdier
I Mariager er han nu blevet afdelingsdirektør i Jutlander Bank, der arbejder målrettet på at være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank.
”Jutlander Banks værdier matcher mine egne. Vi skal ikke sælge standardprodukter til vores kunder. Vi skal spørge ind til, hvad kunderne drømmer om og så hjælpe dem med at få opfyldt ønskerne”, siger Thomas Hald:
”Vi skal have tilfredse kunder, for de kommer igen – det lærte jeg allerede som elev hos Tøjeksperten i Ringkøbing”.
Thomas og Trine Hald bor i Vorup i Randers. Sammen har de tre børn på henholdsvis 11, 16 og 19 år.46-årige Thomas Hald – ny afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Mariager.
2021-01-18  
Bag fastelavnsboller og støt din klub

Jutlander Bank står bag familieaktivitet, der giver klubmedlemmer mulighed for at være ”sammen hver for sig” – og samtidig samle lidt penge ind til klubkassen

Hvordan fastholder man sine klubmedlemmer i en tid, hvor man ikke må mødes fysisk?
I fodboldklubben Aars IK har man blandt andet forsøgt sig med virtuel styrketræning og en løbekonkurrence, hvor medlemmerne indrapporterer deres distancer. Men opfindsomheden er så småt ved at slippe op i den vesthimmerlandske fodboldklub.
Derfor glæder det Anders Christensen, centerleder i Aars IK, at Jutlander Bank har taget initiativ til en klubaktivitet, der giver mulighed for at skabe noget synlighed over for klubbens godt 600 medlemmer.
Jutlander Bank har nemlig inviteret en lang række af de sportsklubber, som banken er sponsor for, til at deltage i et virtuelt bage-event. Det går ud på, at klubmedlemmerne skal bage fastelavnsboller ”sammen hver for sig”, og det vækker begejstring i Aars IK. Også selvom eventet ikke har noget med fodbold at gøre.
”Til at starte på tænkte jeg: ’Fastelavnsboller, hvad har det med os at gøre?’ Men da jeg læste, hvad det gik ud på, synes jeg, det var en fremragende idé. Det er jo svært at blive ved med at finde på initiativer, så det her er meget kærkomment,” siger Anders Christensen, centerleder i Aars IK.
50 kroner til klubkassen
Arrangementet ”Bag fastelavnsboller – sammen hver for sig” finder sted i klubmedlemmernes egne køkkener fastelavnssøndag den 14. februar 2021 kl. 10. Her toner en professionel bager frem på Jutlander Banks Facebook-side og guider deltagerne igennem, hvordan man kreerer lækre fastelavnsboller.
For at deltage skal man købe en bag selv-familiepakke på jutlander.dk/bagsammen og vælge, hvilken klub man ønsker at støtte. For hver solgte bag selv-pakke går der nemlig 50 kroner til klubkassen.
Et lys i mørket
Formålet med aktiviteten er både at styrke fællesskabet og økonomien i mange af de klubber, som banken er sponsor for, fortæller Per Sønderup, der er ordførende direktør i Jutlander Bank.
”Vi har forsøgt at skabe en aktivitet, der favner ung som gammel, og som tænder lys i mørket. Det siger sig selv, at det er et stort afsavn for både børn og voksne ikke at kunne mødes i foreningslivet og være en del af det fællesskab, der hersker derude. Heldigvis giver teknologien os mulighed for at være sammen på en anden måde. Det er derfor vores håb, at vi med vores bidrag kan hjælpe klubberne med at holde deres medlemmer til ilden – og deres økonomier intakte, indtil vi igen kan mødes på grønsværen, på ridebanen eller i svømmehallen,” siger han.
Sidste frist for at tilmelde sig arrangementet er torsdag den 4. februar 2021.

”Bag fastelavnsboller – sammen hver for sig” finder sted fastelavnssøndag hjemme i klubmedlemmernes egne køkkener. Her toner en professionel bager frem på Jutlander Banks Facebook-side og guider deltagerne igennem, hvordan man kreerer lækre fastelavnsboller.